Význam slova: zymosis

Vysvetlenie slova "zymosis": zymóza, kvasenie