Význam slova: zymogeneticus

Vysvetlenie slova "zymogeneticus": zymogenetický, produkujúci zymogén