Význam slova: angiodysplasia

Vysvetlenie slova "angiodysplasia": angiodysplázia, chybný vývoj ciev